WYBÓR PRACOWNI NA SPECJALNOŚCI  WITRAŻ I SZKŁO ARTYSTYCZNE

UWAGA STUDENCI I ROKU

LIMIT NA SPECJALNOŚĆ WITRAZ I SZKŁO ARTYSTYCZNE NA KIERUNKU MALARSTWA  W ROKU AKAD.2020/2021 

PRACOWNIA PROF. K. ROCHECKIEGO - 3 miejsca  na specjalności głównej i 1 miejsce na specjalności uzupełniającej.

PRACOWNIA PROF.  A. KAŁUCKIEGO - 3 miejsca na specjalności głównej i 3 miejsca na specjalności uzupełniającej.

 

 

 

REGULAMIN

ZASADY WYBORU SPECJALNOŚCI GŁÓWNEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ

W RAMACH KIERUNKU MALARSTWO

Na Wydziale Sztuk Pięknych UMK

(studia jednolite, magisterskie)

Studenci po ukończeniu I Roku studiów na Kierunku Malarstwo mają możliwość sprofilowanie swojego nauczania – poprzez wybór specjalności głównej i specjalności uzupełniającej w ramach dwóch funkcjonujących na kierunku specjalnościach

a) malarstwo sztalugowe – na tej specjalności funkcjonuje trzy pracownie dyplomowe. 

b) malarstwo w architekturze – na tej specjalności funkcjonuje dwie pracownie witrażu ze specjalizacją witraż i szkło artystyczne i jedna pracownia ze specjalizacją malarstwa ściennego.

Przyjęcie studenta na daną Specjalność Główną uwarunkowane jest predyspozycjami artystycznymi studenta oraz osiągniętymi ocenami z przedmiotów kierunkowych: Podstawy Malarstwa, Podstawy Rysunku, Technologia i Techniki Malarstwa Ściennego, Techniki Witrażu oraz Zasady Projektowania Witraży i Malarstwa Ściennego

Limit miejsc na specjalności oraz limit miejsc w poszczególnych pracowniach jest ustalany corocznie w zależności od ilości studentów w danym roku akademickim oraz możliwościami bazy dydaktycznej zapewnianiającej studentom właściwe warunki studiowania.

Studenci najpóźniej do 15 czerwca zgłaszają swoje preferencje wyboru specjalności głównej i pracowni oraz preferencji pracowni w ramach specjalności uzupełniającej do wyznaczonej przez Radę Programową kierunku osoby.

Rada Programowa Kierunku Malarstwa w porozumieniu z prowadzącymi pracownię, kwalifikuje studentów na podstawie ich zgłoszonych preferencji, rankingu uzyskanych przez nich ocen z przedmiotów kierunkowych oraz na podstawie aktualnych możliwości bazy dydaktycznej, która zapewni studentom właściwe warunki studiowania.

 

Uwaga:

Dyplom na Kierunku Malarstwo – składa się z dwóch części i stanowi integralną całość.

Część realizowana w ramach specjalności głównej (wymiar godzinowy 2/3).

Część realizowana w ramach specjalności uzupełniającej (wymiar godzinowy 1/3).

Jedynie realizacja obu części dyplomu zapewnia wypełnienie programu nauczania na Kierunku Malarstwo zgodnie z zatwierdzonym programem studiów.